0 av 22 mål uppfyllda
 • LJUSBLÅ = Arbete ej påbörjat
 • GUL = Arbete pågår
 • MÖRKBLÅ = Målet är uppnått

Klimat & kretslopp

Val och produktion av foder

 • Verktyget foderdatabasen ska tas fram – klimatdata
 • Öka andelen klimatsmart proteinråvara
 • Kartlägga nuläge för restprodukter och utreda möjligheten att öka användningen av restprodukter
 • Minska andelen foderråvara i totalfoder som är avsedd för human direktkonsumtion
 • Klimatdeklarerade foder
 • Klimatindikator för kolinlagring
 • Ta fram indikator för biologisk mångfald på gårds- och nationell nivå

På gård

Slakt och förädling

Handel & Foodservice

 • Handeln/Foodservice ska premiera producenter som producerar kött i enlighet med de kriterier/åtgärder som är identifierade i handlingsplanen
 • Handeln/Foodservice ska kommunicera mervärden av svenskt kött utifrån ett klimatperspektiv (förutsatt att enkla faktabaserade mervärden tas fram)
 • Handeln/Foodservice ska arbeta med att minska matsvinnet i butik- och logistikledet
 • Handeln/Foodservice ska jobba med målsättningar för att minska användningen av fossil energi i butik- och logistikledet

Lättkommunicerad fakta